Reklamacje i zwroty

REKLAMACJA

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 3. Aby reklamacja została rozpatrzona, Nabywca powinien spełnić następujące warunki:
  • do zwracanego produktu dołączyć dowód zakupu (np.: faktura/paragon itp.), oraz wypełniony formularz zwrotu
  • produkt powinien zostać zwrócony na adres Galeria Stylu Marta Walter ul. Porcelanowa 23 40-246 Katowice
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej w terminie do 14 dni.
 5. Nabywca w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo żądać od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej obniżenia ceny towaru, a w przypadku wady istotnej - odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 6. Uprawnienia Nabywcy z tytułu rękojmi za wady produktu przedawniają się w terminie dwóch lat od dnia przejścia niebezpieczeństwa na Nabywcę.
 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Nabywcy usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady produktu w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub popsuje się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Nabywcy, Nabywca może skorzystać z prawa gwarancyjnego. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
 9. Jeżeli Nabywca jest przedsiębiorcą, Sprzedawca może odmówić żądaniu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu. Nabywca, będący przedsiębiorcą, traci również roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy po upływie roku od dnia przejścia niebezpieczeństwa na Nabywcę.

 

ZWROTY (odstąpienie od umowy)

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga od Nabywcy złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 1. Nabywca może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:
  1. wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy Sprzedawcy,
  2. wysłanie odstąpienia od umowy na adres e-mail: biuro@galeriastylumw.pl
 3. Można skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy formularz zwrotu
 4. Nabywca ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.
 5. Przesyłkę należy zwrócić na adres magazynu: Galeria Stylu Marta Walter ul. Porcelanowa 23 40-246 Katowice
 6. Sprzedawca zwraca Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do Nabywcy) w terminie 14 dni od otrzymaniu oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Koszty zwrotu towaru ponosi Nabywca.
 8. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 9. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl